Drobečková navigace

Nacházíte se: Úvod » O projektu

O projektu

Současnost (2019 a dále)

V roce 2019 byl přijat Zákon o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (Zákon č. 99/2019 Sb.), který uvádí do prostředí fungování webového obsahu zavedený a osvědčený standard WCAG 2.1, který nejenže specifikuje požadavky přístupnosti, ale také je propojuje s další informační infrastrukturou, která může pozvednout elektronický (tj. nejen webový) obsah na vyšší kvalitativní úroveň.

Nyní vám nabízíme komplexní Audit přístupnosti, kombinující praktický test a posudek shody s normou ETSI EN 301 549 - V2.1.2 (PDF; 1,86 MB), která na WCAG 2.1 odkazuje.

Třetí etapa projektu (2016 a 2018)

Třetí etapu bychom mohli nazvat "čekáním" na Směrnici o přístupnosti internetových stránek Evropské unie, viz Komise vítá dohodu o zlepšení přístupnosti internetových stránek a aplikací veřejného sektoru (pdf; 60.4 kB), o jejímž širším kontextu viz zprávu Informační společnost v květnu 2016.

Normu WCAG 2.0 se nám nepodařilo dotáhnout do úrovně oficiálního překladu do češtiny, přesto reprezentuje informační obsah originálního dokumentu a je doporučenou metodikou.

Vyhláška o přístupnosti č. 64/2008 Sb. stále platí, ale je otázkou nakolik je skutečně naplňována a nakolik je vzhledem k vývoji podoby webového obsahu aktuální.

Rozhodli jsme se tedy v době čekání na Směrnici o přístupnosti internetových stránek Evropské unie čas využít ke skutečnému UŽIVATELSKÉMU TESTOVÁNÍ, na které v posledních letech nebylo moc času.

Druhá etapa projektu (2008 až 2015)

Po zveřejnění Vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 (pdf; 40,8 kB) vstupuje projekt Blind Friendly Web do další fáze své realizace.

Naším řešením je

 • analýza stavu reálné přístupnosti webů veřejné správy;
 • formulace obecných opatření k odstranění nedostatků v reálné přístupnosti;
 • budování týmu zdravotně postižených testérů;
 • testování webových stránek;
 • školení tvůrců webů v tvorbě přístupných stránek;
 • metodická práce na tvorbě vzorových postupů pro tvůrce webů;
 • osvětová činnost - prezentace problematiky přístupnosti na seminářích, konferencích, aktivní účast v porotách soutěží (např. Zlatý erb či Biblioweb).

Cíle druhé etapy

V současnosti pracujeme na

 1. dalším rozšiřování myšlenky přístupnosti webů a používaných aplikací při práci na PC,
 2. přípravě materiálů (vlastní tvorba nebo překlady) s konkrétními příklady,
 3. podpoře zpřístupňování nových technologií uživatelům se zrakovým postižením.

První etapa (2000 až 2007)

Projekt Blind Friendly Web vznikl ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 jako jeden z výstupů kurzů obsluhy výpočetní techniky pro zrakově postižené. Při těchto kurzech jsme zjistili, že spousta webových stránek je pro uživatele se zrakovým postižením nepřístupná a tudíž nepoužitelná. Aby bylo možné uživatele se zrakovým postižením v používání webu školit a ti pak mohli webové stránky používat, bylo třeba s tímto stavem něco udělat.

Naším řešením bylo

 • mapování stránek, které jsou pro zrakově postižené přístupné, a jejich umístění do katalogu Blind Friendly (dnes již neexistujícího);
 • vytvoření a průběžná aktualizace metodického návodu pro tvůrce webů;
 • osvětová činnost - prezentace projektu na seminářích, konferencí, aktivní účast v porotách soutěží (např. Zlatý erb či Biblioweb).

Blind Friendly Web je první projekt v ČR, který se začal systematicky věnovat přístupnosti webových stránek.

V roce 2004 jsme se podíleli na vzniku prvního metodického materiálu Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu (pdf; 323,7 kB), který vydalo tehdejší Ministerstvo informatiky.

V roce 2006 byla Poslaneckou sněmovnou ČR schválena novelizace zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. V § 5 odst. 2f je stanovena povinnost orgánů veřejné správy své webové stránky, sloužící ke zveřejnění informací souvisejících s výkonem veřejné správy, mít pro uživatele s těžkým zdravotním postižením přístupné.

Na ministerské konferenci členských států EU v Rize dne 11 6. 2006 podepsala Česká republika prostřednictvím tehdejší ministryně informatiky Dany Bérové deklaraci, zavazující členské státy EU k vytváření veřejných webových stránek v souladu s dokumentem Web Content Accessibility Guidelines, vypracovaným organizací W3C - WAI.

Vzhledem k potřebě vytvořit prováděcí předpis, který by stanovil, jakou formou se mají informace zveřejňovat - a vzhledem k závazku z Rižské konference - vyhlásilo Ministerstvo informatiky veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji. Výsledky výzkumu publikovala Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně pod názvem projektu Přístupnost webových stránek orgánů státní správy v roce 2007. Výstupem měl být především návrh nových pravidel tvorby přístupného webu, akceptující závěry Rižské konference a sloužící i jako podklad pro vznik prováděcí vyhlášky o přístupnosti, která stanovuje formu uveřejňování informací.

Od června 2006 se na realizaci projektu podílí i dceřinná společnost SONS ČR - obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o.p.s., která se společně s dalšími dvěma partnery (Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, společnost H1.cz, s.r.o.) zapojila do projektu vývoje a výzkumu Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. 

Cíle první etapy

V první etapě jsme se primárně věnovali následujícím dvěma cílům.

 1. Umožnit těžce zrakově postiženým uživatelům snadnější orientaci na webových stránkách pomocí portálu přístupných stránek.
 2. Poukázat na principy bezbariérového webu a motivovat tvůrce webů k dodržování těchto principů.

První cíl se nám dařil naplňovat poměrně pomalu, neboť testování stránek je poměrně časově náročné, s minimem finančních prostředků jsme si nemohli dovolit platit pracovníky pro testování a dobrovolníků bylo jako šafránu.

Druhý cíl se dařil realizovat zejména v oblasti státní správy a samosprávy, myšlenka přístupnosti webů pronikala do veřejných služeb (knihovny) či neziskového sektoru. Odměnou za snahu o zpřístupnění mohla být nejen prestižní značka "Blind Friendly", ale především rozšíření okruhu návštěvníků stránek, a to nejen o těžce zrakově postižené uživatele.